چهار فصل ناتمام

شعرها و یادداشت های محسن اشتیاقی

در فراسوی مرز جسمانی

برای فرامرز حجازی عزیز...   حالوروزمرانمیدانی                            بیدلم در هوای بارانی ایناواخرتوراکهمیدیدم                        درگذارازمسیربحرانی بیرمق، بینشاط،بیآواز                      خسته، خاموش،روبهویرانی ناگهانبرسرمفرومیریخت                       آسمانآسمانپریشانی شاخه های ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 29 بازدید
آذر 91
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
5 پست
خرداد 85
2 پست
بهمن 84
1 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
1 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
2 پست
شهریور 82
3 پست
مرداد 82
3 پست
تیر 82
3 پست
خرداد 82
4 پست
غزل
37 پست
ترانه
10 پست
رباعی
9 پست
عکس
11 پست
نیمایی
10 پست
یاد_داشت
24 پست
نقد_و_نظر
2 پست
شعر_طنز
9 پست
نثر_طنز
3 پست